Privacy policy B2C

1. Inleiding

DEGO bv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2320 HOOGSTRATEN, Putten 14, gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0437.240.168, hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. DEGO bv wil in het bijzonder gegevens van klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten en onrechtmatige toegang of verwerking.

Middels huidige verklaring wenst DEGO bv U te informeren over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese regelgeving, omvattende Verordening 2016/679 dd. 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die DEGO bv verstrekt en alle activiteiten die DEGO bv uitvoert.

DEGO bv vraagt U deze verklaring aandachtig door te nemen, aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens door DEGO bv worden verwerkt en om welke reden.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart U uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verklaring en gaat U hiermee akkoord, alsmede met de verwerking zelf.

2. Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Naargelang de activiteit verwerkt DEGO bv onderstaande (categorieën van) persoonsgegevens: 

 • Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon-/faxnummer;
 • Geografische gegevens, geboortedatum, nationaliteit;
 • Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Waarom DEGO bv persoonsgegevens verzamelt

DEGO bv verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder opgesomde, welbepaalde specifieke en gerechtvaardigde doeleinden:

 • Klantengegevens worden door DEGO bv in het kader van haar dienstverlening en activiteiten verzamelt en verwerkt. Deze omvatten identiteits- en contactgegevens van klanten en opdrachtgevers en van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De rechtsgrond betreft de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomsten. De verwerkingen dragen bij aan de onderhandeling en uitvoering van de overeenkomst, het beheer van klanten en dienstverleners, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. 
 • Gegevens van leveranciers en onderaannemers worden door DEGO bv in het kader van haar dienstverlening en activiteiten verzamelt en verwerkt. Deze omvatten identiteits- en contactgegevens van leveranciers en onderaannemers en van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De rechtsgrond betreft de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomsten. De verwerkingen dragen bij aan de onderhandeling en uitvoering van de overeenkomst, het beheer van klanten en dienstverleners, de boekhouding en direct marketingactiviteiten.
 • Andere gegevens: DEGO bv verwerkt naast de gegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers ook persoonsgegevens van anderen, zoals nieuwe of potentiële klanten, nuttige contacten binnen relevante sectoren, netwerkcontacten, deskundigen, enz.

4. Verstrekking van gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van de overeenkomst, kan het noodzakelijk zijn dat een beroep wordt gedaan op een derde (bv. leverancier, onderaannemers)

In het kader van zulke samenwerkingen kunnen persoonsgegevens noodzakelijk voor het vervullen van een specifieke opdracht uitgewisseld worden om bijvoorbeeld transacties te verwerken, aangevraagde of bestelde diensten te behandelen.

Wanneer DEGO bv daartoe wettelijk zou worden verplicht kan zij persoonsgegevens overdragen.

5. Rechten omtrent uw persoonsgegevens

Op basis van de AVG (art. 13 – 23 AVG) geniet U volgende rechten:

 • Recht om geïnformeerd te worden
  U heeft het recht om te weten door wie, waarom en hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door DEGO bv.
 • Recht op rechtzetting, beperking en bezwaar.
  Onjuistheden of onvolledigheden kunnen verbeterd en vervolledigd worden.
  U heeft het recht om DEGO bv te verzoeken persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken zoals bepaald in de AVG.
 • Recht op het wissen van gegevens
  U heeft het recht om DEGO bv te verzoeken om persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Recht op het intrekken van toestemming
  Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Persoonsgegevens aan DEGO bv verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor toestemming werd gegeven, kunnen worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6. Beveiliging en nauwkeurigheid van de informatie

DEGO bv beschermt persoonsgegevens en wil de nauwkeurigheid ervan handhaven. DEGO bv implementeert naar redelijkheid, fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

DEGO bv bewaart persoonsgegevens uitsluitend in beveiligde en gecontroleerde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

7. Duur van de verwerking

DEGO bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden (al dan niet contractuele relatie) van de verwerking.

8. Vragen over privacy en toegang tot gegevens

Voor verdere vragen of opmerkingen na het lezen van deze verklaring m.b.t. verzameling en verwerking van persoonsgegevens, kan U zich wenden tot: info@dego.be.

Meer informatie kan worden teruggevonden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

9. Wijziging privacyverklaring

DEGO bv behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.