Algemene voorwaarden - B2B

1. Toepassingsgebied :

1.1.: Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten of andere geschriften waarbij DEGO bv optreedt als aannemer c.q. verkoper en waarbij de andere contracterende partij geen consument is in de zin van art. I.1, 2° Wetboek van Economisch Recht.

1.2.: De algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. koper worden uitdrukkelijk uitgesloten zelfs indien deze niet in tegenspraak zouden zijn met onderhavige algemene voorwaarden.

1.3.: Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken hetzij door de bijzondere voorwaarden hetzij door een geschreven beding dat afzonderlijk voor akkoord wordt ondertekend door DEGO bv. Dergelijke afwijking is steeds beperkt tot het voorwerp van de overeenkomst waarop de algemene voorwaarden betrekking hebben.

2. Offerte - tegenstelbaarheid documenten :

Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding is elke offerte uitgaande van DEGO bv geldig gedurende één maand vanaf de datum vermeld op de offerte. Geen enkel lastencohier, beschrijvend bestek of plan is bindend voor DEGO bv indien het niet voorafgaandelijk en uitdrukkelijk werd aanvaard door DEGO bv.

3. Prijzen :

Alle gehanteerde prijzen worden vermeld in EURO, exclusief BTW of andere taksen.

4. Meerwerken :

4.1.: Meerwerken zijn steeds onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

4.2.: Meerwerken worden hetzij op de eerstvolgende factuur, hetzij op de slotfactuur gefactureerd.

5. Leveringstermijn :

Onze vooropgestelde uitvoerings- en leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel en overschrijding van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

6. Eigendomsvoorbehoud :

Alle geleverde goederen en materialen blijven eigendom van DEGO bv tot aan de volledige betaling van deze goederen.

7. Aanvaarding en aansprakelijkheid :

7.1.: De werken worden geacht aanvaard te zijn, met inbegrip van eventuele lichte zichtbare gebreken, van zodra zij vrij ter beschikking werden gesteld aan de opdrachtgever c.q. koper, of door deze op om het even welke manier in gebruik werden genomen.

7.2.: In het geval dat de bijzondere voorwaarden voorzien in een voorlopige en definitieve oplevering van de werken wordt nu reeds bepaald dat de voorlopige oplevering van de werken de aanvaarding betekent van de werken door de opdrachtgever c.q. koper. In dat geval vangt de tienjarige aansprakelijkheid in de zin van art. 1792 en art. 2270 BW aan bij de voorlopige oplevering.

7.3.: De aansprakelijkheid van DEGO bv voor lichte verborgen gebreken is beperkt tot klachten die ten laatste drie maanden te rekenen vanaf de aanvaarding van de werken per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan DEGO bv binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek door de opdrachtgever c.q. koper.

8. Facturatie en betaling :

8.1.: Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding is iedere factuur betaalbaar op de zetel van de vennootschap na verloop van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum vermeld op de factuur.

8.2.: Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

8.3.: Bij niet-tijdige betaling van een factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% van het bedrag in hoofdsom per begonnen maand vertraging, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het bedrag in hoofdsom met een minimum van € 40,00, onverminderd het recht van DEGO bv om hogere schade te bewijzen.

8.4.: Bij niet-tijdige betaling van een factuur of bij een andere ernstige tekortkoming aan de prestaties in hoofde van de opdrachtgever c.q. koper behoudt DEGO bv zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding haar prestaties op te schorten. In voorkomend geval zal de uitvoeringstermijn, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden, worden geschorst tot de opdrachtgever c.q. koper haar prestaties is nagekomen.

9. Sociale media :

DEGO bv en de opdrachtgever c.q. koper zullen zich ervan onthouden om, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij, gedurende de uitvoering van de werken afbeeldingen, berichten of andere meldingen te plaatsen op sociale media omtrent de uitvoering van de werken.

10. Schuldvergelijking :

Partijen komen overeen om steeds wederzijdse schuldvergelijking toe te staan tussen opeisbare schuldvorderingen die zij jegens elkaar bezitten.

11. Verandering van omstandigheden :

DEGO bv kan aan de opdrachtgever c.q. koper vragen om de overeenkomst opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging indien de verandering van omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst buitensporig bezwaart, dermate dat de uitvoering redelijkerwijze niet langer kan worden geëist, dat de verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting, dat de verandering ontoerekenbaar was bij het sluiten van de overeenkomst, dat de verandering ontoerekenbaar is aan DEGO bv, dat DEGO bv het risico niet voor haar rekening heeft genomen en de wet noch de overeenkomst de mogelijkheid uitsluiten. Partijen blijven hun verbintenissen nakomen in de loop van de heronderhandelingen.

12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht :

12.1.: De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van haar regels inzake internationaal privaatrecht.

12.2.: Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot de overeenkomst.

13. Persoonsgegevens :

DEGO bv verwerkt de persoonsgegevens van medecontractanten in overeenstemming met de privacyverklaring zoals terug te vinden op haar website (http://www.dego.be/) en aangehecht aan huidige algemene voorwaarden. De privacyverklaring beschrijft op gedetailleerde wijze hoe DEGO bv als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens omgaat alsook de rechten van de betrokkenen inzake hun persoonsgegevens.